De school

In de basis is het onderwijs op De Wegwijzer klassikaal georganiseerd. Dat wil zeggen, dat kinderen van éénzelfde leeftijd in dezelfde jaargroep zijn ingedeeld (homogeen). Binnen de jaargroepen is veel ruimte voor differentiatie. Dat betekent dat we rekening houden met verschillen tussen de leerlingen. Dit gebeurt tijdens de instructie, de verwerking en, in sommige gevallen, bij de toetsing.
Als basis voor onze differentiatie werken volgens de 1-zorgroute. N.a.v. hun toetsresultaten, observaties van leerkrachten en diagnostische gesprekken worden de leerlingen geclusterd in groepen met vergelijkbare onderwijsbehoeften en niveaus. Door het maken van groepsoverzichten voor de verschillende vakgebieden worden de onderwijsbehoeften in kaart gebracht. In het groepsplan beschrijven de leerkrachten vervolgens hoe en welke doelen moeten worden behaald. Dit groepsplan wordt structureel geëvalueerd en besproken met de Intern Begeleider.

 

 

Naast het klassikaal lesgeven wordt zodoende aandacht besteed aan het werken in (kleine) groepen. Daarom is het van belang dat kinderen, al vanaf de jongste groepen, vertrouwd worden gemaakt met zelfstandig werken. We streven ernaar de leeromgeving van de leerlingen zo in te richten, dat onderwijsachterstanden worden voorkomen en/of worden verminderd.

De leerkrachten besteden dan ook veel aandacht aan de kwaliteit van de instructie, de organisatie en de planning van het te geven onderwijs. Bij de keuze van een nieuwe methode wordt ook op bovenstaande aandachtspunten gelet. We werken voor alle vakken met de nieuwste methoden, die voldoen aan de kerndoelen.